• Email:sales@jwell.cn

  Customer Complaint mail:info@jwell.cn

  Link
  DEGA
  maag
  INOEX
  ABB

  ?irket ile ilgili tan?t?mlar

  Shangh Jwell makine imalat? Limited ?irketi (Çin plastik makina sanay? Derne?i ba?kan yard?mc?s? birmi), Çin'deki en büyük ekstrüzyon tipli plastik makine imalat? tesislerinden biridir. ?u anda Zhejiang Zhoushan, Shanghai Jiading, Jiangsu Taicang, Guangdong Dongguan ve Changzhou Liyang'da 5 imalat siteleri bulunmakta ve toplam yakla??k bin dönümlük bir alana sahiptir. Shanghai Jiading bölgesinde yer almi? olan ?irket merkezi kadrosunda 2200 ki?i vard?r, bunlar?n aras?nda 480 ki?i teknik yöneticileridir. ?irket son derece yetenekli olan bir ara?t?rma ve geli?tirme ekibi ile zengin deneyimi olan makine, elektrik devreye alma mühendisleri ekibi, hemde geli?mi? makine i?leme sitesi ve standartlara uygun montaj Atölyesine sahiptir, her y?lda 2000 (adet) tak?m yüksek kaliteli plastik ekstrüzyon üretim hatlar? imal edebilir. ?irket ile i?birli?i içinde olan birimler ise, Shanghai Jwell ekstrüzyon makinalar? imalat Limited ?irketi, Shanghai Jwell boru ekipmanlar? imalat Limited ?irketi, Shanghai Jwell levha film ekipmanlar? imalat Limited ?irketi, Shanghai Jwell kimyasal fiber makinalar? imalat Limited ?irketi, Shanghai Jie Wei makina imalat Limited ?irketi, Shanghai Jwell ekstrüzyon köpük teknoloji Limited ?irketi, Suzhou Jwell makina imalat Limited ?irketi, Suzplastikhou Dayun plastik geri dönü?üm yard?mc? ekipmanlar? Limited ?irketi, Suzhou Jie Weier hassas makineleri Limited ?irketi, Zhoushan Jwell vida imalat Limited ?irketi, Jwell Liyang Limited ?irketi ve di?er 12 uzman firmalar ve dokuz büyük metal i?leme Atölyesi ve üç ?s?-nitrit Atölyesi bulunmaktad?r. Bunlar? aras?nda, yüksek yeni teknoloji i?letmeleri olan 8 ?irket vard?r.

  6369152732333445505796956.jpg

  Esasl? ürünler ?unlard?r:

  Her türlü plastik boru üretim hatt?, her türlü plastik profil üretim hatt?, her türlü plastik levha ve sac malzemeleri üretim hatt?, kimyasal elyaf iplik mühendislik tasar?m? ve imalat?, Mikro bilgisayarl? otomatik plastik kal?plama makinesi, plastik geri dönü?üm (y?kama ve granülasyon ) üretim hatt?, çe?itli tek vidal? / çift vidal? ekstrüzyon makinesi ve vida varil, T tipli kal?p, A? de?i?tirici, silindir, robot kol ve di?er destekleme parçalar?.


  "Jwell" ve "Alt?n kabuk", Çin plastik makina sektöründeki en ünlü marka olarak bilinmektedir. ?irket, ileride gelen teknoloji ve mükemmel kalitesi ile yetkili birimler ve piyasalarda yüksek onaylamas?n? elde etti, dünyan?n önde gelen birçok anahtar teknolojisini geli?tirerek 30'dan fazla ulusal patenti elde etti, birçok ürünleri devletin ilgili makamlar? taraf?ndan ödüllendirildi: Ulusal anahtar ürünler, yüksek yeni teknoloji, önemli olan yeni ürünler, vs. Böylece ?irketin ekstruder alan?ndaki liderlik konumunu teyit etmi? oldu. Onun piyasalardaki pay oran? sadece ülke içinde önde de?il, ayn? zamanda da M?s?r, Rusya, Polonya, Hindistan, Türkiye, Brezilya, Peru, iran ve Romanya ve di?er 20'den fazla ülke ve bölgelere ihraç edilmektedir. Ayr?ca Mü?terilerin güvencesi ve övgüsünü kazanm??t?r. 2008'den itibaren ?irket, M?s?r, Hindistan ve Türkiye'ye merkezli ticaret temsilcileri göndererek yurtd??? pazarlar? daha da geni?letmi?tir. Çünkü Jwell ?irketi her zaman mü?terilerin ç?karlar?n? ilk konuma koymu?tur, bu nedenle biz: Mü?terilerimizin ba?ar?s? bizim gelece?imiz oldu?una tam inaniyoruz. "Kal?c? kalp ve mücadele yenilik" jwell ?irketinin kurumsal ruhdur, "yüksek kalite ve tam mükemmel olmak" jwell ?irket kalite yakla??m? ve tüm personellerin büyük çaba göstermesindeki bir yöndür, "Dürüst" olmak bizim "yüz y?ll?k Jwell" in?a etmemizdeki bir çekirdek kavramd?r. Biz, mü?teriler için s?cak bir hizmet sunma tutkumuz ile, ürün kalitesinin mükemmel olmas?n? sürekli takip ederek, ürünler için güvenilir, basit ve yeni teknoloji kullanmas?n? sa?lamakla birlikte, yava? yava? yönetim maliyetini azalmaya çaba göstererek, profesyonel ve hizmet tipli ?irket kurma yolunda gidiyoruz.

  Yönetim kurul ba?kan?: HE HAICHAO

  E-mail:he@jwell.cn

   

   

  久久狼